TOT CLIENT HA DE LLEGIR AQUESTS TERMES I SE'N DECLARARÀ CONEIXEDOR AL CONTRACTAR QUALSEVOL DE LES ACTIVITATS PROGRAMADES PER RELLEUS

El contractant de l'activitat accepta les condicions generals i coneix les característiques especials de l’activitat contractada i sap que es tracta d’una activitat de Turisme Actiu amb risc que no pot ser controlat en la seva totalitat.

  • L’activitat a realitzar es desenvolupa en un mitjà natural, la muntanya, que ha de ser respectada i que requereix d’un comportament mediambiental acurat.
  • L’activitat a realitzar és una activitat que es desenvolupa en un medi natural, no controlat per l’home i que té uns riscos que no poden ser controlats completament pel guia i l’empresa.
  • Estic informat/informada que l’activitat es durà a terme amb la direcció d’un guia titulat exercint dins les seves competències, havent d’acatar les seves decisions com a guia.
  • Conec l’activitat a realitzar, el lloc on es realitzarà, el desplaçament que requereix i les característiques especials de l’activitat, així com els requisits previs que requereixo per a poder participar d’aquesta.
  • Se m’ha lliurat el material necessari per a la mateixa. El material es troba en bon estat i dins del seu període de vida útil. Em comprometo a retornar el material al guia en el mateix estat en el que m’ha estat lliurat i a pagar el seu valor en cas de pèrdua o deteriorament per mal ús.
  • Conec el preu de l’activitat així com què està inclòs en el preu i què no.
  • Estic informat/informada que l'empresa disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i un d’accidents per als participants.
  • He informat al guia que no pateixo cap malaltia que pugui influir negativament en el desenvolupament de l’activitat.

L'incompliment d'alguna d'aquestes bases pot ser motiu d'impediment de realitzar l'activitat sense dret a reemborsament del preu de l'activitat.


 

INSCRIPCIÓ A ACTIVITATS GUIADES PER RELLEUS

PAGAMENTS

Per a que la reserva sigui efectiva serà necessària una paga i senyal, 4 dies abans de la data de l’activitat, com a mínim del 50% del valor total de l’activitat. La resta s’abonarà el mateix dia abans de començar l'activitat.

CANCELACIONS PER PART DELS CLIENTS

En cas de cancel·lar-se l’activitat per part del client, aquest ho haurà de notificar per la via que s’escaigui, amb una anticipació de 48 hores com a mínim per a que se li retorni els diners.

CONDICIONS PER A CANCELACIONS D'EMBAUMADES PER PART DELS CLIENTS

Avis 1 mes abans de la data de l’activitat; us retornem la integri- tat de la paga i senyal sigui quin sigui el motiu.

Avis entre 1 mes i 15 dies abans de l’activitat: us retrona el 50% de la paga i senyal.

Avis durant els darrers 15 dies; només us retornarem la bestreta en cas de força major.

CANCELACIONS PER PART DE L'EMPRESA

El guia es reserva el dret de cancel·lar l’activitat abans i durant la realització d’aquesta per causes de força major com per exemple mala meteorologia. En aquests supòsits es contemplen tres possibilitats:

Realització d’una activitat similar.

Devolució del 70% de l’import

Ajornament per a una altra data.

MENORS

Tot menor d’edat ha d’aportar el autorització degudament completada pels pares o tutors legals o bé anar acompanyats dels mateixos.

DRETS D’IMATGE

Les imatges captades pel guia durant el transcurs de l’activitat, podran ser utilitzades per Relleus amb finalitats promocionals en diferents formats. Si el client així ho informa, no se’n farà l’esmentat ús. De la mateixa manera, als clients que ho desitgin i així ho facin constar se’ls lliuraran de forma gratuïta aquestes imatges, sense poder-ne fer ús comercial.

DADES PERSONALS

Relleus Gent de Muntanya es compromet a complir la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, en referència a la protecció de dades i a no cedir-les mai a tercers. Podeu demanar l'esborrament de les vostres dades de la nostra base enviant un correu a través del formulari de contacte, posant ELIMINAR DADES a l'assumpte del correu electrònic i les vostres dades.